Dheemtana Baithak 26 - 3/10/12

Venue : Las Palmas Park
Priyanka Ranade

  Priyanka Ranade - Hindustani Vocal

  Raag Ahirbhairav

  Manoj Tamhankar - Harmonium

  Mohinder Pal Singh - Tabla

priyanka.mp3Rochan Yakkundi

  Rochan Yakkundi - Hindustani Vocal

  Raag Marubihaag

  Rahul Joshi - Tabla

  Shishir Rao - Harmonium

rochan.mp3Mithun Battacharjee

  Mithun Battacharjee - Hindustani Vocal

  Raag Yaman

  Surinder Singh Bawa - Tabla

  Mita Mukerjee - Harmonium

mithun.mp3Geeta Shankar

  Geeta Shankar - Carnatic Vocal

  Raaga Charukeshi

  Divya Mohan - Violin

  Ajay Gopi - Mridangam

geetha.mp3